Mystery Boxes

Beskrivning

Eleverna jobbar i små grupp för att identifiera (så långt det går) innehåll av 6 stycken tillslutna behållare. Med hjälp av vetenskapliga metoder, samarbete, kommunikation och slutledningsförmåga tar vi oss närmare sanningen om vad som finns i The Mystery Boxes. Men kan ni ändå vara säkra på att er teori stämmer? 

Programmets syfte

  • I förlängningen syftar innehållet till att eleverna ska bli så förtrogna med undersökningsmetoderna att de kan ställa nya frågor om naturen och människan som kan leda till nya undersökningar och ett fortsatt lärande.

Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11)

Genom att vara delaktiga i att formulera frågeställningar och planera undersökningar ges eleverna en möjlighet att utveckla tilltro till den egna förmågan att identifiera och lösa problem. De lär sig att urskilja vilka frågeställningar som är möjliga att undersöka vetenskapligt, ställa hypoteser, göra förutsägelser och genomföra olika typer av undersökningar. De lär sig även att skilja mellan beroende och oberoende variabler samt ta hänsyn till eventuella felkällor.

Konceptet är framtaget i samarbete med Science Museum i London.